Процедури

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0200-C01, „КИНТРЕЙД“ ЕООД с предмет: Закупуване на 1 брой Линия за отливъчна моно-екструзия за производството на аеропласт.
Срок за подаване на оферти до 06/10/2016.

„Кинтрейд“ ЕООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0200-C01 – Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на „Кинтрейд “ ЕООД.

„Кинтрейд“ ЕООД с предмет на дейност „Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси“ е специализирана в производство на листове и опаковки от пластмаси – пенополиетиленово фолио и аеропласт, включително за опаковане и чисто съхранение на традиционно български храни, хранителни добавки, козметични и други продукти. „Кинтрейд“ ЕООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси.

За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване на 1 брой Линия за отливъчна моно-екструзия за производството на аеропласт. Машината ще увеличи производствения капацитет, ще засили експортния потенциал и ще осигури прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес, и ще намалят разходите на единица продукция.

Предприятието попада в допустима целева група с проект в тематична област Индустрия за здравословен живот и биотехнологии на ИСИС и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност, и ефикасност в производствения процес.

Очакваните резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на следните дейности: подобряване на производствените процеси, дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е 778 127.00 лв., от които 462 985.57 лв. европейско и 81 703.33 лв. национално съфинансиране.